Regulamin

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje

ARCHE - al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa, Polska NIP PL 8442057685

Regulamin - niniejszy regulamin.

Serwis - strona internetowa tlumaczonline.info.pl, dostępna pod adresem URL: http://www.tlumaczonline.info.pl oraz każdym innym, będącym kontynuacją bądź uzupełnieniem tego adresu URL, jak również każdym, który go zastąpi.

Usługa - usługa szybkiego tłumaczenia (zwykłego, specjalistycznego, technicznego, przysięgłego, itd.), korekty tłumaczenia, korekty gotowego tekstu lub jakakolwiek inna usługa świadczona przez ARCHE za pośrednictwem Serwisu, wykonywana za pośrednictwem sieci Internet.

Tłumacz - osoba współpracująca z ARCHE, wykonująca Usługę, wykonująca usługę tłumaczenia lub korekty oraz usługi poboczne.

Tłumaczenie - gotowe tłumaczenie lub korekta wykonane przez Tłumacza lub Korektora.

Klient - użytkownik sieci internet, posiadający konto w Serwisie i/lub zamawiający Usługę bez rejestrowania się w Serwisie.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną korzystającą z usług świadczonych przez ARCHE w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Aplikacja - oprogramowanie, do którego pełne prawa majątkowe przysługują ARCHE, służące do zamawiania Usługi, jej realizacji oraz dostarczania Tłumaczenia Klientowi.

Formularz - formularz umieszczony na stronie http://www.tlumaczonline.info.pl/formularz-szybkiej-darmowej-wyceny, poprzez który Klient może złożyć zlecenie (zakupić Usługę).

Bramka płatności - zewnętrzny serwis internetowy (www), świadczący usługi płatności online, taki jak Dotpay, PayPal, lub inny.​

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Przystąpienie do korzystania z Serwisu jest dobrowolne i wymaga akceptacji Regulaminu i Polityki Cookies Serwisu.

3. Każdy z Klientów Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do:

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług świadczonych przez Serwis;

b) niezakłócania działania systemów komputerowych, serwerów, sieci oraz nie podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Serwisu, w tym do samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych należących do Serwisu;

c) przekazywania prawdziwych danych osobowych.

4. Zakazane jest dostarczanie przez korzystających z Serwisu treści o charakterze bezprawnym, jak i korzystanie z kont innych Klientów, udostępnianie swojego loginu i hasła do Serwisu innym Klientom.

5. Prawidłowe korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu oraz prawidłowe wyświetlanie stron Serwisu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet, przeglądarka w wersji co najmniej Internet Explorer 8.0 (i nowsze wersje) oraz Mozilla Firefox w wersji 5.0 (i wyższe); wszystkie przeglądarki powinny posiadać zainstalowane i poprawnie działające oprogramowanie do obsługi skryptów, w tym skryptów JavaScript; do wyświetlania niektórych obiektów konieczne będzie zastosowanie oprogramowania Flash 5 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader.

 

II. ZASADY ZAMAWIANIA USŁUGI

 

1. Zamawianie usługi polega na wklejeniu lub wpisaniu tekstu do tłumaczenia w Formularzu dostępnym na stronie http://www.tlumaczonline.info.pl/formularz-szybkiej-darmowej-wyceny , bądź przesłaniu tekstu drogą e-mailową na adres wycena@tlumaczonline.com .

 

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Formularzu treści niezgodnych z prawem kraju, w którym składane jest zamówienie Usługi lub prawa międzynarodowego, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc.

3. ARCHE zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji Usługi zawierającej treści, o których mowa w ust. 1 powyżej.

4. W ramach Serwisu dostępne są Usługi tłumaczeniowe, których aktualna lista jest dostępna w Serwisie, w szczególności następujące Usługi:

a) usługa szybkiego tłumaczenia zwykłego,

b) usługa szybkiego tłumaczenia specjalistycznego,

c) usługa szybkiego tłumaczenia technicznego,

d) usługa szybkiego tłumaczenia przysięgłego,

e) korekty tłumaczeń, korekty gotowego tekstu.

5. Podczas składania zlecenia, zostanie oszacowany czas, w którym tłumaczenie zostanie zrealizowane. W zależności od dostępności tłumaczy i poziomu skomplikowania tekstu, czas ten może ulec wydłużeniu o maksymalnie 24 godziny.

6. Klient zobowiązany jest zadbać o jasność i spójność tekstu dostarczonego do tłumaczenia tak, aby tłumacz nie miał problemów ze zrozumieniem samego tekstu oraz jego kontekstu. Jeśli tekst jest wyjęty z kontekstu, sugerowanym jest dostarczenie tego kontekstu w postaci linków do zewnętrznych plików czy stron www które mogą pomóc w zrozumieniu kontekstu. W przeciwnym wypadku ARCHE nie są w stanie zagwarantować zgodności Tłumaczenia z zamysłami autora oryginalnego tekstu.

7. Przed złożeniem zamówienia w ramach oferty ARCHE udostępnia Klientowi,  Regulamin, specyfikację. Oferta powinna, w szczególności, zawierać parametry wybranej usługi, czas trwania umowy i wysokość opłaty należnej za wykonanie usługi.

8. Zamawiając Usługę Klient:

a) akceptuje Regulamin, oraz

b) oświadcza, że został poinformowany, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się przez ARCHE w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu w tym do celów księgowych, kontaktu z Klientem, dokonywania rozliczeń za pośrednictwem operatora płatności, oraz innych czynności związanych z wykonaniem usług za pośrednictwem Serwisu realizowanych zgodnie z udzielonym przez Klienta zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz

c) oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu, oraz

d) może wyrazić zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych Regulaminem, oraz komunikatów i informacji handlowych, a także otrzymywanie Newslettera w trybie przesłania ich na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, albo w trybie sms na numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym – wówczas przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

e) wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu rachunków lub faktur VAT (jeżeli dotyczy) w formie elektronicznej wystawianych przez ARCHE w związku ze świadczeniem usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, oraz

f) oświadcza, iż został poinformowany o przewidzianym w Consumer Rights Act 2015 prawie do odstąpienia od umowy i wyraża zgodę oraz żąda wykonania usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że wyrażenie tej zgody oraz złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jest on uprawniony po wykonaniu usługi do odstąpienia od umowy w trybie wyżej wymienionej ustawy, oraz

g) oświadcza, że zlecenie usługi tłumaczenia nie narusza praw osób trzecich do materiałów źródłowych, w szczególności w zakresie praw autorskich.

9. Do zawarcia Umowy z Klientem dochodzi w momencie potwierdzenia przez Klienta akceptacji warunków usługi zaproponowanych przez ARCHE i opłaceniu zamówionej Usługi. Do potwierdzenia dołączony jest Regulamin oraz specyfikacja usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta będącego Konsumentem usługi, które zostały uprzednio udostępnione i zaakceptowane przez Klienta.

 

III. CENNIK I PŁATNOŚCI

 

1. Wynagrodzenie ARCHE z tytułu realizacji Usługi jest ustalane w momencie składania zamawiania Usługi, na podstawie aktualnego cennika, to jest cennika obowiązującego w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Cena Usługi jest obliczana na bieżąco, z VAT, na podstawie aktualnego cennika i widoczna w trakcie zamawiania Usługi. Cena obliczana jest na podstawie liczby słów wklejonego lub wpisanego do Formularza tekstu. 

2. Opłacenie Usługi następuje przed przekazaniem zlecenia do realizacji, po przejściu do Bramki Płatności ze strony podsumowania zamówienia Usługi.

3. Po przejściu do Bramki Płatności, Klient dokonuje płatności za Usługę.

4. Płatności przelewami internetowymi są obsługiwane przez operatora płatności, którego usługi są dostępne w ramach Usługi.

5. W przypadku doładowania Konta Pre-Paid, Klient płaci za pomocą przelewu bankowego i przesyła ARCHE potwierdzenie przelewu.

6. W przypadku, kiedy ARCHE nie otrzymają potwierdzenia płatności, Usługa nie jest realizowana.

7. W przypadku, kiedy ARCHE otrzymają potwierdzenie płatności, Usługa jest realizowana, a czas realizacji Usługi jest liczony od momentu otrzymania przez ARCHE potwierdzenia płatności.

8. Płatność za zlecenie jest przedpłatą traktowaną jako zaliczka na poczet zamówienia.

 

 

IV. REALIZACJA USŁUGI

 

1. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności, zlecenie Klienta zostaje przesłane do odpowiednich Tłumaczy.

2. W momencie akceptacji Usługi do realizacji, Tłumacz oświadcza, że rozpocznie realizację Usługi (tłumaczenie lub korektę tekstu). Wtedy też Klient dostaje, drogą e-mailową, na adres podany podczas zlecania Usługi, wiadomość potwierdzającą podjęcie zlecenia przez Tłumacza.

3. ARCHE mają prawo odmówić realizacji usługi i odstąpić od umowy na tłumaczenie zawartej z klientem ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:

a) Gdy tekst przekazany przez klienta do tłumaczenia jest niemożliwy do odczytania w sposób nie budzący wątpliwości (np. nieczytelne pismo odręczne), a klient nie dał wystarczających wskazówek aby usługa mogła być wykonana poprawnie.

b) Gdy przetłumaczenie tekstu we wskazanym przez klienta czasie jest niemożliwe (np. duża ilość tekstu do przetłumaczenia).

c) Gdy treść tekstu przekazana przez klienta do przetłumaczenia jest zbyt skomplikowana co powoduje ryzyko niedokładnego tłumaczenia (np. skomplikowana terminologia medyczna).

d) Gdy treść tekstu przekazana przez Klienta do tłumaczenia narusza dobre obyczaje, albo w rozumieniu przepisów prawa narusza interesy osób trzecich albo narusza przepisy prawa karnego lub w jakikolwiek sposób naraża ARCHE na odpowiedzialność cywilnoprawną albo karną.

e) W innych wypadkach, niezależnych od ARCHE, które spowodują, że realizacja usługi zgodnie z zamówieniem Klienta nie będzie możliwa.

4. W przypadku odstąpienia przez ARCHE od umowy klient zostanie poinformowany o tym niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty za tłumaczenie na koncie ARCHE, a wszystkie dokonane przez niego wpłaty zostaną mu zwrócone.

5. Czas wykonania Usługi jest zależny przede wszystkim od długości i skomplikowania tekstu przesłanego przez Klienta do Tłumaczenia. ARCHE dbają o to, aby ilość Tłumaczy była wystarczająca tak, aby w krótkim czasie zaspokoić potrzeby każdego Klienta. W razie potrzeby, termin realizacji Usługi ustalany jest przez kontakt Klienta z Tłumaczem za pośrednictwem ARCHE. W razie wniosku o reklamację spowodowanego zbyt długim czasem oczekiwania, jego zasadność jest stwierdzana na podstawie średniego czasu wykonywania analogicznych pod względem długości i skomplikowania Usług w Serwisie.

6. Gotowe Tłumaczenie dostarczane jest drogą e-mailową, na adres podany przez Klienta w trakcie zlecania Usługi.

 

 

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.

2. Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 1, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym usługa została faktycznie zrealizowana.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) wskazanie danych Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;

b) wskazanie nazwy usługi oferowanej za pośrednictwem Serwisu, której reklamacja dotyczy;

c) przedmiot reklamacji;

d) okoliczności uzasadniające reklamację;

e) wskazanie żądania.

4. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres ARCHE wskazany w Regulaminie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez ARCHE jako adres do kontaktu. 

5. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia przez ARCHE następuje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w reklamacji w terminie 4 (czterech) dni od dnia skutecznego przyjęcia zgłoszenia reklamacji.

6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia potwierdzenia przyjęcia reklamacji w sposób określony w pkt. 5. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

7. W razie uzasadnionej potrzeby termin rozpoznania reklamacji może ulec przedłużeniu o kolejne 14 (czternaście) dni po uprzednim poinformowaniu Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, w przypadku reklamacji o dłuższym terminie rozpatrywania reklamacji. Zapis zdania pierwszego nie dotyczy Konsumentów.

8. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 3 Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.

9. Rozstrzygniecie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

 

VI. POUFNOŚĆ

 

1. Tłumacze zobowiązują się do zachowania treści tekstów zlecanych do tłumaczenia wyłącznie dla siebie, niezależnie od tego czy będzie to urywek tekstu, przekazany tłumaczom przed podjęciem się realizacji usługi, czy też całość tekstu przesłanego przez Klienta do tłumaczenia. Z chwilą przekazania przetłumaczonego tekstu Klientowi, Klientowi udzielna jest licencja niewyłączna do tłumaczenia na  wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i 74 ust. 4 ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. ARCHE zobowiązują się do zachowania treści tekstów zlecanych do tłumaczenia wyłącznie dla siebie i zadbanie o anonimowość Klientów, to jest nie ujawnianie treści tłumaczeń ani danych Klientów jakimkolwiek osobom trzecim za wyjątkiem tłumaczy, pracowników i współpracowników ARCHE w związku z realizacją usługi tłumaczenia.

3. Klient ma dostęp do zrealizowanego zamówienia bez limitów czasowych, poprzez link wysłany Klientowi drogą mailową lub poprzez konto klienta, o ile Klient takie konto założył.

4. W każdym momencie Klient może poprosić o usunięcie jego zleceń z serwera, poprzez wysłanie stosownego e-maila na adres tadeusz.skrzypkowski@tlumaczonline.com z adresu e-mail powiązanego z zamówieniem.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. ARCHE oświadczają, iż dokładają wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom oraz Klientom serwisu najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia Konta Klienta, jego zawartości oraz przesyłanych treści przed niepowołanymi osobami. Wszelkie informacje o zdarzeniach mogących zagrażać bezpieczeństwu korzystania z Serwisu należy zgłaszać pod adresem tadeusz.skrzypkowski@tlumaczonline.com . ARCHE zalecają jednocześnie osobom korzystającym z Serwisu korzystanie z oprogramowania służącego do ochrony danych w tym w szczególności z programów antywirusowych.

2. ARCHE ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej Polski, treści Regulaminu lub Umowy o świadczenie usług, odpowiedzialność ARCHE wobec Klienta ogranicza się do wysokości straty i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania danej usługi. Ograniczenie odpowiedzialności ARCHE opisane w niniejszym punkcie nie ma zastosowania wobec Konsumenta.

IX. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia przedmiotów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

4. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę odpowiadającą nominalnej wartości (w cenie za świadczenie bez uwzględnienia cen promocyjnych i rabatowych) zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. ARCHE zastrzegają sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych usług oraz prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Klientowi pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu.

3. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej http://www.tlumaczonline.info.pl

4. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 (czternaście) dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z ich treścią, zgodnie z punktem 3 powyżej.

5. Strony przyjmują, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy o świadczenie usług do końca upływu okresu wskazanego w punkcie 4 powyżej. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług nie przysługuje w przypadku, gdy zmiana Regulaminu dotyczy tylko usługi, której nie obejmuje Umowa o świadczenie usług, i z której nie korzysta Klient lub wprowadzenia nowej usługi.

6. Do oceny praw i obowiązków ARCHE oraz Klienta nie będącego Konsumentem, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.

8. ARCHE nie zobowiązują się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, aczkolwiek wszelkie ewentualne spory z Użytkownikami będą starały się regulować polubownie. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością ARCHE jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby ARCHE, jeśli roszczenie zgłasza Klient Serwisu będący przedsiębiorcą bądź jest skierowane przez ARCHE przeciwko takiemu Klientowi lub Klientowi czy Tłumaczowi, którego miejsce zamieszkania nie jest znane. Ewentualne spory z Użytkownikiem będącym Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami prawa.

9. Łącze elektroniczne do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr. 

10. Zasady zbierania i wykorzystywania plików cookies Klientów Serwisu oraz ochronę danych osobowych Klientów, w tym obowiązek informacyjny zgodny z RODO i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Serwisu reguluje Polityka prywatności dostępna na stronach internetowych Serwisu. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.